วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2555

ตัวอย่างคำนำ


คำนำคืออะไร
คำนำ คือ ส่วนที่อยู่ถัดจากหน้าปกใน ผู้เขียนรายงานเป็นผู้เขียนเอง ส่วนแรกของรายงานมักจะกล่าวถึงวัตถุประสงค์ และขอบเขตของรายงาน อาจรวมถึงปัญหา อุปสรรคในการศึกษาค้นคว้าทำรายงาน ตลอดจนคำขอบคุณผู้ที่ให้ความช่วยเหลือในการรวบรวมข้อมูล หรือการเขียนรายงาน (ถ้ามี) ส่วนที่สองคือให้ลงท้ายด้วยชื่อผู้จัดทำรายงาน หากมีหลายคนให้ลงว่าคณะผู้จัดทำ และลงวันที่กำกับเป็นส่วนสุดท้าย

การเขียนตัวอย่างคํานํา
  • เขียนตัวอย่างคํานําด้วยคำพังเพยหรือสุภาษิตที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่อง
  • เขียนตัวอย่างคํานําโดยการอธิบายความหมายของเรื่อง
  • เขียนตัวอย่างคํานําโดยขึ้นต้นด้วยคำกล่าวของบุคคลสำคัญ
  • เขียนตัวอย่างคํานําด้วยการเล่าเรื่อง
  • เขียนตัวอย่างคํานําด้วยคำถามหรือปัญหาที่สนใจ
  • เขียนตัวอย่างคํานําด้วยการอธิบายชื่อเรื่อง
  • เขียนตัวอย่างคํานําด้วยคำกล่าวถึงจุดประสงค์ของเรื่องที่เขียน
  • เขียนตัวอย่างคํานําด้วยการกล่าวถึงใจความสำคัญของเรื่องที่เขียน
ดังนั้น ตัวอย่างคํานําที่ดีต้องเป็นความคิดใหม่ ความคิดแปลก หรือความคิดสนุก ต้องมีลักษณะนำ หรือเชิญชวนให้ผู้อ่าน อ่านเรื่องของเราให้จบให้ได้ คำนำจึงเป็นส่วนสำคัญในการเรียกร้องความสนใจของผู้อ่านตั้งแต่เริ่มต้นอ่านเรื่องและดึงดูดใจให้อ่านเรื่องไปตลอด 
ตัวอย่างคํานํา รายงาน
ตัวอย่างคํานํา ส่วนที่หนึ่ง
รายงานเรื่อง ……………………………..นี้ เป็นส่วนหนึ่งของวิชา…………………………มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาความรู้เกี่ยวกับ…………………………….. ซึ่งรายงานฉบับนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับ……………………….
ตัวอย่างคํานํา ส่วนที่สอง
การศึกษาค้นคว้าเรื่อง ……………………….. เล่มนี้ ข้าพเจ้าได้วางแผนการดำเนินงานการศึกษาค้นคว้าเป็น…………………….. ศึกษาจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ อาทิ ตำรา หนังสือ หนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร และแหล่งความรู้จากเว็บไซต์ (ค้นคว้าจากที่ไหนให้เขียนเข้าไป)
ตัวอย่างคํานํา ส่วนที่สาม
การจัดทำรายงานฉบับนี้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ไปด้วยดี ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณ……..ที่ท่านได้ให้คำแนะนำการเขียนรายงานจนทำให้รายงานฉบับนี้สมบูรณ์ในด้านแผนปฏิบัติศึกษาการทำรายงาน การเรียบเรียงเนื้อหา การเขียนบรรณานุกรมได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ข้าพเจ้าหวังว่า เนื้อหาในรายงานฉบับนี้ที่ได้เรียบเรียงมาจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจเป็นอย่างดี หากมีสิ่งใดในรายงานฉบับนี้จะต้องปรับปรุง ข้าพเจ้าขอน้อมรับในข้อชี้แนะและจะนำไปแก้ไขหรือพัฒนาให้ถูกต้องสมบูรณ์ต่อไป
ชื่อผู้เขียนตัวอย่างรายงาน
วันที่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น